dla klientów indywidualnych oraz firm

Możliwy zakres ubezpieczenia samochodu:
UBEZPIECZENIE OBOWIĄZKOWE OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowym ubezpieczeniem posiadaczy pojazdów mechanicznych. Ubezpieczenie to ma za zadanie zabezpieczyć właściciela lub posiadacza pojazdu przed finansowymi skutkami spowodowanych wypadków i szkód.

UBEZPIECZENIE AUTOCASCO

Ubezpieczenie AC jest ubezpieczeniem pojazdów od uszkodzeń. Ubezpieczenia te dostępne są z różnymi zakresami ubezpieczenia. Kupując to ubezpieczenie powinniśmy zwrócić uwagę na następujące czynniki:

+udział własny – najczęściej jest wyrażony kwotowo – jeśli nie został wykupiony oznacza kwotę, którą towarzystwo ubezpieczeniowe potrąci z należnego odszkodowania, jako udział własny w szkodzie
+amortyzacja części – dla samochodów nowych zawsze jest wykupiony, dla starszych jego wykupienie gwarantuje naprawę pojazdu z użyciem nowych, oryginalnych części
+nieredukcyjna suma ubezpieczenia – wypłata odszkodowania za szkodę częściową nie powoduje konieczności doubezpieczania pojazdu po szkodzie

Dodatkowo proponujemy:
pakiet Standard: OC + AC + NNW
pakiet Maxi: OC + AC + NNW + Ubezpieczenie Szyb + Assistance
Minicasco – kradzież + zdarzenia losowe
Ubezpieczenie szyb pojazdu

GAP – ubezpieczenie straty finansowej

Ubezpieczenie GAP jest doskonałym zabezpieczeniem przed stratami finansowymi powstałymi na skutek utraty wartości pojazdu w czasie.

W przypadku szkody całkowitej bądź kradzieży pojazdu, za otrzymane odszkodowanie można zakupić nowy pojazd tej samej klasy lub spłacić zobowiązanie kredytowe/leasingowe

 

Ubezpieczenie szyb

Ubezpieczenie to zapewnia pokrycie kosztów naprawy lub wymiany szyb w Twoim pojeździe w przypadku ich uszkodzenia (np. na skutek wandalizmu). Powstałe zdarzenie, objęte tą ochroną ubezpieczeniową nie spowoduje utraty zniżek za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia


Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków NNW

+NNW jest ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczenie działa w ruchu pojazdu, a także przy wsiadaniu i wysiadania z ubezpieczonego pojazdu.

Assistance – pomoc na drodze (wypadek, awaria)

+Ubezpieczenia Assistance dla pojazdów osobowych lub pojazdów ciężarowych o dmc do 3,5 tony. Jest to ubezpieczenie, dzięki któremu w razie kolizji, wypadku lub awarii zostanie nam udzielona pomoc. Ubezpieczenie Assistance dostępne jest z różnymi zakresami pomocy i zakresem terytorialnym.

OP – ochrona prawna

Ubezpieczenie ochrony prawnej pokrywa koszty pomocy prawnej poniesione w celu ochrony interesów ubezpieczonego związanych z posiadaniem, użytkowaniem i prowadzeniem pojazdu lub podróżowaniem w charakterze pasażera.

Obejmuje m.in. koszty porad, opinii i konsultacji prawnych, wynagrodzenie adwokata albo radcy prawnego, koszty sądowe, koszty procesu zwracane stronie przeciwnej w wypadku przegranej sprawy, koszty podróży w przypadku obowiązku stawienia się przed sądem zagranicznym, świadczenie na kaucję w razie aresztowania.

BLS – bezpośrednia likwidacja szkód

Ubezpieczenie BLS jest unikatowym uzupełnieniem obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego. Pozwala na uniknięcie uciążliwości i formalności przy zgłoszeniu szkody z OC sprawcy wypadku

 

ZK – ubezpieczenia Zielona Karta

Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy potwierdzający ochronę ubezpieczeniową obejmującą odpowiedzialność cywilną posiadacza lub kierowcy pojazdu mechanicznego za szkody wyrządzone osobom trzecim w ruchu zagranicznym. Zielona Karta wymagana jest w krajach Systemu Zielonej Karty, na terenie których nie działa OC krajowe