Ubezpiecznie mienia

Ochrona obejmuje składniki majątku firmy, w tym również najmowane bądź użytkowane na podstawie umowy leasingu, środki obrotowe oraz mienie osób trzecich przyjęte w celu wykonania usługi itp.

Zakres ubezpieczenia :
ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych lub w formule all risk (od wszystkich ryzyk)
ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz wandalizmu
ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszelkich nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń powstałych niezależnie od woli Ubezpieczającego, w tym również od szkód wynikłych z niewłaściwej obsługi ubezpieczonego sprzętu wynikającej z niedbalstwa, celowych uszkodzeń przez osoby trzecie itp.
ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń

ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej firmy, zabezpieczające przed roszczeniami osób trzecich. Standardowa polisa dobrowolna obejmuje odpowiedzialność z tytułu posiadanego mienia oraz prowadzonej działalności gospodarczej.

W zależności od charakteru wykonywanej działalności ochrona może być rozszerzona o szereg klauzul dopasowujących, np. dla firm budowlanych, hoteli, firm gastronomicznych oraz wielu innych. Zakres ochrony może być indywidualnie negocjowany.

Ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne związane z wykonywaniem zawodu w szczególności dla : lekarzy, personelu medycznego, niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, biur rachunkowych, doradców podatkowych, organizatorów imprez masowych, zarządców nieruchomości, przewoźników drogowych.

 

Gwarancje Ubezpieczeniowe

Podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w celu ułatwienia współpracy z kontrahentami oferujemy pośrednictwo w uzyskaniu gwarancji:

wadialnych

należytego wykonania kontraktu

usunięcia wad  usterek

Są to alternatywne formy zabezpieczenia w stosunku do produktów bankowych ze względu na mniejszy koszt oraz łatwiejszy dostęp.

Pozwalają one uniknąć angażowania własnych środków pieniężnych, umożliwiają uczestniczenie w wielu przetargach jednocześnie, potwierdzają dobrą kondycję finansową firmy, zwiększają wiarygodność przedsiębiorcy jako partnera w biznesie.

Ubezpieczenie Ryzyka Utraty Zysku

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody polegające na utracie zysku brutto, powstałe wskutek zakłóceń lub przerw w prowadzonej działalności gospodarczej.

W ramach ubezpieczenia utraty zysku Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe wskutek zniszczenia lub utraty mienia powstałe na skutek : pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, a także powstałe w czasie akcji gaśniczej lub ratowniczej bądź w trakcie wyburzenia lub odgruzowania, prowadzonych w związku z wystąpieniem powyższych zdarzeń.

Zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o ryzyka : deszczu nawalnego, dymu, fali uderzeniowej, gradu, huraganu, lawiny, osunięcia się ziemi, powodzi, trzęsienia ziemi, uderzenia pojazd, zalania, zalegania śniegu lub lodu, zapadania się ziemi.

Ubezpieczenie Ryzyk budowy i montażu

Obejmuje wszelkie nagłe i nieprzewidziane szkody powodujące utratę, uszkodzenie bądź zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia. Ubezpieczenie posiada formułę all risk.

Tego rodzaju ubezpieczenie domu w budowie zapewnia bezpieczeństwo i pomyślne przeprowadzenie inwestycji – bez ponoszenia żadnych nieprzewidzianych strat.

W ubezpieczeniu wszystkich ryzyk budowy przedmiotem ubezpieczenia mogą być: roboty kontraktowe, sprzęt, wyposażenie, zaplecze robót kontraktowych, maszyny budowlane, koszty, uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, mienie otaczające.

 

Ubezpieczenie CARGO (mienia w transporcie)

Ubezpieczenie Cargo jest ubezpieczeniem mienia w transporcie. Można nim objąć towar przewożony zarówno drogą lądową, kolejową, jak i śródlądową. Polisa chroni nasz towar od utraty, ubytku czy zniszczenia, niezależnie czy przewozimy go samodzielnie czy korzystamy z zawodowego przewoźnika w transporcie krajowym lub międzynarodowym.

Zakres ubezpieczenia Cargo zależy od jakiego transportu dotyczy – krajowego czy międzynarodowego.

Mienie jest chroniono od wybranych zdarzeń, m.in.: zdarzenia losowe (np. klęski żywiołowe), wypadek środka transportu, rozbój, kradzież z włamaniem oraz kradzież z włamaniem i zaborem mienia, uszkodzenia podczas ładunku i załadunku powstałe wskutek jednego lub wielu nagłych, niespodziewanych i niezależnych od woli ubezpieczającego zdarzeń.