Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Twoja lub osoby, na której rzecz zawrzesz umowę, za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności życia codziennego (prywatnego). Ponadto, ubezpieczenie to zapewnia pokrycie kosztów ochrony prawnej tj. opłacenia obrońcy, biegłych i rzeczoznawców itp. Jesteś chroniony przez 24 godziny na dobę, w każdym miejscu w Polsce, możesz rozszerzyć zakres ubezpieczenia o ochronę na całym świecie.

Ochrona może obejmować także :
szkody wyrządzone przez pomoc domową lub opiekunkę zatrudnioną przez Ubezpieczającego,
szkody wyrządzone przez psy

szkody związane z użyciem broni palnej,

szkody wyrządzone w związku z uprawianiem sportu, w ramach zorganizowanych sekcji lub klubów sportowych,

szkody wyrządzone w związku z amatorskim uprawianiem narciarstwa

Ubezpieczenie Home Assistance

Ubezpieczenie zapewnia zorganizowanie natychmiastowej pomocy w razie wystąpienia szkody lub zagrożenia wystąpienia szkody. Zapewnia pomoc specjalisty, np. hydraulika, ślusarza. Usługi w zakresie Home Assistance realizowane są w miejscu ubezpieczenia.

Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych

Ochrona w przypadku, gdy przedmioty szklane stłuką się lub rozbiją. Otrzymasz zwrot kosztów ich zakupu lub naprawy oraz – jeśli będzie to konieczne – ich wymiany.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Chroni Ciebie i Twoich bliskich. Zapewnia pomoc finansową w razie uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci, w tym również zawał serca i udar mózgu. Zakres można rozszerzyć o świadczenia dodatkowe, m.in. :
zasiłek dzienny z tytułu pełnej niezdolności do pracy lub nauki, zwrot kosztów leczenia, jednorazowe świadczenie z tytułu trwałej utraty zdolności do wykonywania pracy, dzienne świadczenie szpitalne, zwrot kosztów rehabilitacji.
Ubezpieczenie NNW dla dzieci i uczniów na indywidualnie negocjowanych warunkach.

Ubezpieczenie Medical Assistance

Ubezpieczenie zapewnia zorganizowanie natychmiastowej pomocy w razie wystąpienia nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku. Usługi Assistance realizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Medical Assistance może obejmować m.in. :
wizytę lekarza w miejscu pobytu na terytorium Polski po nieszczęśliwym wypadku lub w razie nagłego zachorowania,
transport medyczny do i ze szpitala, organizację i dostawę leków.